Komitet Naukowy

Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami Członków Komitetu Naukowego
Sympozjum Naukowego Neurodydaktyki


dr Marek Kaczmarzyk

Przewodniczący Komitetu Naukowego

Jeden z czołowych neurodydaktyków, będący zarówno neurobiologiem, dydaktykiem akademickim i nauczycielem z dwudziestodwuletnim stażem pracy w szkole średniej. Jest naukowcem, memetykiem i ewolucjonistą oraz autorem podręczników i programów szkolnych. Doktorat z zakresu chronobiologii obronił w 1998 na Uniwersytecie Śląskim. Od roku 2000 kierownik Pracowni Dydaktyki Biologii (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski). Od 2012 prowadzi Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe – Wszechnica Śląska, działające w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego UŚ. Propagator dydaktyki ewolucyjnej, dziedziny zajmującej się wyodrębnieniem, rozpoznaniem i praktycznym wykorzystaniem wpływu mechanizmów ewolucyjnych (zarówno ewolucji biologicznej, jak i kulturowej) na procesy uczenia się i nauczania. Autor wielu publikacji z zakresu neurodydaktyki i dydaktyki z Pracowni Dydaktyki Biologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego

 

 • Location: pokój 24b, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Bankowa 9, Katowice

  prof. dr hab. Stanisław Dylak

  Członek Komitetu Naukowego i Honorowego

  Pedagog, dydaktyk i pedeutolog.
  Kierownik Zakładu Pedeutologii na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  Autor trzech monografii, redaktor i współredaktor siedmiu prac zbiorowych. Poza tym opublikował ponad 100 artykułów w czasopismach naukowych. Jego zainteresowania naukowe związane są z mediami, kształceniem nauczycieli, kulturą wizualną, programami nauczania. Kierował zespołem, który opracował pierwszy w Polsce program kształcenia nauczycieli przyrody dla zreformowanej szkoły podstawowej. Prowadził kilka projektów międzynarodowych w ramach programów PHARE, trzy z nich dotyczyły edukacji przyrodniczej i kształcenia nauczycieli w tym zakresie, jeden projekt dotyczył programów szkolnych, jeden zastosowania technologii informacyjnych w kształceniu uniwersyteckich kadr administracyjnych.
  Poza działalnością akademicką Profesor interesuje się tworzeniem materiałów dydaktycznych. Był inicjatorem oraz współtwórcą ponad dwudziestu filmów o szkołach w Europie, z czego większość dotyczyła szkół alternatywnych. Niektóre z tych filmów były prezentowane w programie I TVP. Dwukrotnie uczył w amerykańskim uniwersytecie UNI – University of Northern Iowa, w Stanie Iowa, USA (studia nad mediami) oraz jako visitng scholar w Uniwersytecie w Lubbock, Texas, USA. W roku 2010 przez jeden semestr przebywał w Appalachian State University w Boone, USA jako visiting scholar.

    dr hab. prof UP Mirosław Michalik

    Członek Komitetu Naukowego

    Kierownik Zakładu Neurolingwistyki Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Członek Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, Redaktor Naczelny serii „Studia Logopaedica”, Zastępca Redaktora Naczelnego „Neurolingwistyki Praktycznej”, Członek Rady Naukowej „Forum Logopedycznego” oraz Rady Naukowej Ogólnopolskiego Logopedycznego Seminarium Naukowego, Członek Rady Recenzenckiej „Logopedia Silesiana”, logopeda w Punkcie Wczesnej Interwencji Logopedycznej Zespołu Szkół Specjalnych nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju, autor ponad sześćdziesięciu tekstów naukowych.

      dr hab. prof. UAM Jacek Pyżalski

      Członek Komitetu Naukowego

      Prof. nadzw. na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Zakład Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych), adiunkt w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi.Uczestnik i koordynator ok. 55 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Autor licznych publikacji. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz ekspert w zakresie edukacjimedialnej. Zainteresowania badawcze związane z zagadnieniami: agresji elektronicznej, nowych mediów, komunikacji w szkole, promocji zdrowia, cyberprzemocy wśród młodzieży. Autor książki „Nauczyciele-uczniowie – dwa spojrzenia na dyscyplinę w klasie” oraz pierwszej monografii na rynku polskim dotyczącej agresji elektronicznej „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży” oraz książki „Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży”. Koordynator i wykonawca siedmiu międzynarodowych i krajowych projektów badawczych dotyczących agresji elektronicznej. Członek międzynarodowych konsorcjów naukowych koordynowanych przez Europejską Fundację Nauki dotyczących ważnych problemów wychowawczych: cyberbullyingu (IS0801) oraz satysfakcji z wizerunku (IS1210).

        dr hab. n. med. Michał Lew – Starowicz

        Członek Komitetu Naukowego

        Kierownik Medyczny Centrum Terapii Lew-Starowicz. Lekarz, specjalista psychiatra, seksuolog, psychoterapeuta, pierwszy w Polsce specjalista medycyny seksualnej (FECSM) afiliowany przez European Union of Medical Specialists. Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (2004). W latach 2002 i 2003 odbywał staże kliniczne w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu w Heidelbergu. W latach 2006 – 2010 pracował w Ogólnopolskiej Lekarskiej Przychodni Specjalistycznej Towarzystwa Rozwoju Rodziny w Warszawie.
        Poza Centrum Terapii Lew-Starowicz, pracuje w III Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (od 2006 roku).W 2008 obronił pracę doktorską na temat zaburzeń seksualnych u pacjentów hemodializowanych.
        W praktyce klinicznej zajmuje się problemami zdrowia psychicznego i seksualnego kierując się zasadą holistycznego podejścia do terapii. Prowadzi psychoterapię indywidualną i partnerską (małżeńską).
        Zaangażowany w prace badawcze z zakresu patofizjologii zaburzeń seksualnych, dysfunkcji seksualnych w chorobach przewlekłych (niewydolności nerek, stwardnieniu rozsianym) oraz seksuologii sądowej. Swoje prace prezentował na licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych (Praga, Glasgow, Lisbona, Rzym, Montreal, Seul, Lyon, Mediolan, Chicago, Bangkok ).
        Wykładowca na kursach specjalizacyjnych z seksuologii dla lekarzy w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Jest współtwórcą i wykładowcą w Szkole Terapii Seksualnej(www.lew-starowicz.pl/szkola-terapii).Ponadto, prowadzi zajęcia na kursach specjalizacyjnych z seksuologii dla lekarzy w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego
        Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu seksuologii i psychiatrii, współautor kilku książek z zakresu seksuologii. Tłumacz polskiego przekładu „Kompendium Psychiatrii, Psychoterapii i Medycyny Psychosomatycznej”.
        .Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, European Society for Sexual Medicine, International Society for Sexual Medicine.
        Posiada certyfikat Vienna School of Clinical Research (2006). Posiada certyfikaty językowe CAE i ZMP, prowadzi terapię pacjentów polsko-, angielsko- i niemieckojęzycznych.
        Prywatnie miłośnik podróży, narciarstwa, elektrycznego bluesa i muzyki latynoamerykańskiej.

          dr hab. prof UŚ Dobrosława Wężowicz – Ziółkowska

          Członek Komitetu Naukowego

          Dr hab. profesor nadzwyczajny, zatrudniona w Zakładzie Teorii i Historii Kultury, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ; kulturoznawca, folkloroznawca, antropolog kultury, memetyk. Skupiona na ontologii idei i metodologii badań nad ich szerzeniem się (mity, folklor, mody kulturalne, dyskursy naukowe) oraz na komunikacji kulturowej w kontekście teorii systemów i nowej biologii, w tym memetyki. Zainteresowana szczególnie biologicznymi podstawami kultury. Autorka jedynej w kraju monografii memetyki (Moc narrativum. Idee biologii we współczesnym dyskursie humanistycznym, Katowice 2008), wielu monografii autorskich i wieloautorskich, ponad 150. artykułów naukowych, redaktor naczelna czasopisma „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny”, wydawanego od 2005 roku, redaktor serii naukowej Studia o Kulturze Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, członek Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura, prezes Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego – oddział Katowice.

            dr hab. Piotr Łaszczyca

            Członek Komitetu Naukowego

            Adiunkt w Katedrze Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego od 1977 r. Tytuł magistra biologii uzyskał w roku 1977. Stopień doktora nauk przyrodniczych uzyskał w roku 1985 (rozprawa doktorska: Aktywność enzymów mitochondrialnych w mięśniach szczurów poddanych treningowi w warunkach przewlekłego zatrucia cynkiem i ołowiem. Stopień doktora habilitowanego od roku 2010 (rozprawa habilitacyjna: Relationships among indices of antioxidative activity in animals treated with selected prooxidants and antioxidants. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1999). W latach 1995-1996 staż naukowy W Centre National de la Reserche Scientifique w Gif sur Ivette oraz Universite de Picardie w Amiens (zakres: neurobiologia, elektrofizjologia komórkowa). W latach 1992-1998 udział w Programie Tempus. W latach 2005-2008 prodziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. W latach 2010-2014 zastępca koordynatora ds. merytorycznych w Projekcie POIG 01.01.02-24-078/09 (Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego – ZiZOZap), współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wypromował 5 doktorantów. Wykłada m.in. Biologiczne Podstawy Zachowania Człowieka i Zwierząt, Zarys Neurobiologii, Biomedyczne Podstawy Rozwoju i Wychowania, Fizjologię Pracy, Ekologię człowieka. Popularyzator nauki, m.in. zagadnień behawioralnych. Popularyzator metod matematycznych w biologii.

              dr hab. Tomasz Nowak

              Członek Komitetu Naukowego

              Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Przedmiot jego dociekań stanowi system językowy, zwłaszcza następujące zagadnienia: formalny opis polszczyzny i eksplikowanie znaczeń wybranych jednostek języka. Szczególną wagę przywiązuje w opisie do kwestii metodologicznych, m.in. w oparciu o zgromadzony materiał językowy testuje różne modele lingwistyczne.
              Obecnie jego zainteresowania ogniskują się wokół eksperymentalnych (psycho- i neurolingwistycznych) badań nad językiem.

                dr hab. Mirosław Nakonieczny

                Członek Komitetu Naukowego

                Kierownik Katedry Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii Wydziału Biologii i Ochrony Srodowiska UŚ. Biolog, którego specjalizację naukową stanowi fizjologia zwierząt i ekotoksykologia, a w szczególności: stres środowiskowy (zanieczyszczenie środowiska metalami) a procesy fizjologiczne i biochemiczne u bezkręgowców, głównie owadów; zależność roślina żywicielska-roślinożerca; czynna ochrona gatunkowa bezkręgowców z wykorzystaniem metod fizjologii, biochemii i biologii molekularnej; problematyka rozwoju zrównoważonego. Do bieżących zainteresowań naukowych dr. hab. Mirosława Nakoniecznego należą: inhibicja procesów trawiennych u owadów jako nowoczesne narzędzie w walce biologicznej z takimi szkodnikami, jak: szrotówek kasztanowcowiaczek czy stonka kukurydziana; roślinne hyperakumulatory metali a budowa i funkcje przewodu pokarmowego owadów; fizjologiczne i biochemiczne aspekty restytucji niepylaka apollo (Parnassius apollo) w Pienińskim Parku Narodowym. Jest autorem lub współautorem ponad 40 artykułów oraz 8 książek, w tym także książek popularyzujących wiedzę przyrodniczą wśród dzieci. W roku akademickim 1987–1988 był stażystą rocznego kursu „International Training Course on Selected Topics of Modern Biology of Hungarian Academy on Sciences & UNESCO” w Szegdzie. Realizował 6 projektów KBN i ministerialnych. Uczestniczył w realizacji programu TEMPUS/PHARE na Uniwersytecie Śląskim (1994-1997), projekcie badawczym w ramach umowy między rządami Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Południowej Afryki o współpracy naukowej i naukowo- technicznej (2001–2002 oraz 2003–2004). Dr hab. Mirosław Nakonieczny pełnił funkcje administracyjne: zastępcy dyrektora Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem UŚ (1994–2002), p.o. dyrektora CSnCiŚ (2002–2008) oraz dyrektora CSnCiŚ (2002–do nadal). W ramach działalności Centrum, jest organizatorem wykładów monograficznych z cyklu „Wybrane problemy środowiska i jego ochrony”, których 20. edycja jest realizowana w roku bieżącym (1994–2011). Jest autorem projektu „Nauka w obiektywie” (2006), w ramach którego organizuje biennale fotograficzne oraz wystawy pokonkursowe. Ponadto w latach 1999–2011 (rokrocznie) był członkiem jury Międzynarodowego Festiwalu Filmowego AGROFILM w Nitrze na Słowacji. W roku 2003 został laureatem nagrody „Zielony Czek” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kategorii „edukacja ekologiczna” – za propagowanie i realizację idei zrównoważonego rozwoju oraz edukacji ekologicznej na szczeblu akademickim i szkoły średniej.

                  doc. Paed dr Alica Petrasova, PhD

                  Członek Komitetu Naukowego

                  Doktor habilitowany pedagogiki, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Pedagogicznego w Państwowym Uniwersytecie w Prešove w Republice Słowackiej. Zdobywała doświadczenie naukowo-dydaktyczne w Polsce, USA, Włoszech, Dani oraz Hiszpanii.
                  Głównym tematem jej zainteresowań naukowo-badawczych jest rozwijanie krytycznego myślenia poprzez rozwijanie umiejętności czytania i pisania w realizacji multikulturowego wychowania w pracy pedagogicznej. Jako koordynatorka międzynarodowych projektów naukowo-badawczych (PHARE, Comenius 2. 1, VEGA i inne) prowadziła badania nad eksperymentalnymi metodami i formami wychowania oraz nauczania, w celu stworzenia zasad innowacyjno-specjalistycznego programu studiów i naukowo-metodycznych narzędzi dla nauczycieli szkół podstawowych.
                  Jest aktywnym działaczem w organizacjach krajowych i międzynarodowych: (MPC Prešov, Open Foundation, Council for Exceptional Children, USA – członek; Reading and Writing of Critical Thinking RWCT; Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, Republika Słowacka – prezes Rady Nadzorczej od roku 2009; Scholarship for Roma students”, OSF, Węgry – członek, Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne HUMANUM- członek Rady Naukowej).

                    dr hab. Katarzyna Wyrwas

                    Członek Komitetu Naukowego

                    Polonistka, językoznawczyni, adiunkt w Zakładzie Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego.
                    Zajmuje się teorią i strukturą tekstu, genologią lingwistyczną i ewolucją gatunków mowy, ale też szeroko pojętymi zjawiskami leksykalnymi i pragmatycznymi współczesnej polszczyzny, semantyką diachroniczną i zagadnieniami językowego obrazu świata w obszarze indoeuropejskim.
                    Opublikowała 2 monografie: „Skarga jako gatunek mowy” (Katowice 2002) i „Opowiadania potoczne w świetle genologii lingwistycznej” (Katowice 2014); jest również współautorką „Małego słownika terminów teorii tekstu” (Warszawa–Kraków 2005), kilkudziesięciu artykułów w czasopismach naukowych oraz tomach zbiorowych krajowych i zagranicznych, publikuje także comiesięczne felietony na tematy kulturalnojęzykowe w miesięczniku „Śląsk”.
                    Od 2004 roku kieruje Poradnią Językową Instytutu Języka Polskiego UŚ, upowszechniając w społeczeństwie wiedzę o poprawnej polszczyźnie. Owocem tej działalności jest wydany pod jej redakcją poradnik językowy pt. „www.poradniajezykowa.pl” (Katowice 2007), którego jest również współautorką.
                    Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Językoznawczego oraz Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Dwukrotnie przyznano jej prestiżowe stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców, trzykrotnie była nagradzana przez Rektora UŚ za działalność naukową.
                    Więcej na stronie: http://www.fil.us.edu.pl/ijp/index.php?s=osoby%2Fwyrwask.

                      dr Andrzej Augustynek

                      Członek Komitetu Naukowego

                      Psycholog kliniczny, biegły sądowy. Ukończył psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim (1972). Doktorat z psychologii klinicznej obronił w 1977. Adiunkt Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie – kierownik Pracowni Psychologicznej Katedry Socjologii i Psychologii Zarządzania i Komunikowania Studium Podyplomowego z Zakresu Negocjacji i Public Relations (z zakresu negocjacji, public relations, zarządzania personelem) organizowanego wspólnie przez Wydział Nauk Społecznych Stosowanych AGH i Ośrodek Psychologiczny. Zainteresowania naukowe i zawodowe to: hipnoza, sugestia, psychoterapia, uzależnienia, nerwice, pamięć i techniki negocjacji.

                      „Ośrodek Psychologiczno – Psychiatryczny w Krakowie założyłem w 1982 roku. Prowadzę w nim terapię zespołu uzależnienia od alkoholu, zaburzeń nerwicowych i odreagowywania stresu. W 2000 roku podjąłem badania osobowościowych determinant uzależnienia od Internetu.

                      W okresie istnienia Ośrodka prowadziłem terapię hipnozą ponad 4000 pacjentów, z których około 3000 to były osoby uzależnione od alkoholu. W Ośrodku wraz z zespołem współpracowników wykonujemy badania selekcyjne kandydatów do pracy na stanowiskach kierowniczych, przeglądy kadr pod kątem ich przydatności zawodowej do pracy na danym stanowisku lub awansu na wyższe stanowisko. Prowadzimy także szkolenia, kursy oraz zajęcia dla słuchaczy studium podyplomowego. Od roku 1982 jestem biegłym sądowym.”

                        dr Łukasz Chajec

                        Członek Komitetu Naukowego

                        Biolog, edukator, pracownik Katedry Histologii i Embriologii Zwierząt Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ oraz nauczyciel akademicki w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach. Członek Uniwersyteckiego Towarzystwa Naukowego. Współpracuje ze Śląskim Uniwersytetem Dzieci oraz Uniwersytetem Śląskim Maturzystów, prowadząc zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu biologii. Organizator Nocy Biologów UŚ oraz Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców ARTHROPOD. W polu jego zainteresowań naukowych znajduje się przede wszystkim szeroko pojęta biologia komórki, embriologia i histologia zwierząt oraz fizjologia człowieka.

                          dr Andrzej Depko

                          Członek Komitetu Naukowego

                          Doktor nauk medycznych, specjalista seksuolog, specjalista neurolog, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, certyfikowany seksuolog sądowy.

                          Superwizor psychoterapii zaburzeń seksualnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Członek Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej oraz Światowego Towarzystwa Medycyny Seksualnej. Do końca 2007 roku pracował jako biegły Sądu Okręgowego w Warszawie z zakresu seksuologii.
                          W roku 1987 ukończył Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi. Pracę doktorską pt. Ocena rozwoju psychoseksualnego sprawców przestępstw motywowanych seksualnie obronił w 2010 roku na Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
                          Kierownik studiów podyplomowych „Seksuologia kliniczna” prowadzonych w Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
                          Prezes Fundacji Promocji Zdrowia Seksualnego im. dr. Stanisława Kurkiewicza.

                          Redaktor naczelny kwartalnika ”Seksuologia po dyplomie” wydawanego przez Fundację Promocji Zdrowia Seksualnego.

                          Pełni również funkcję szefa programu szkoleniowego Akademii Zdrowia Seksualnego – projektu propagującego wiedzę seksuologiczną realizowanego przez Fundację Promocji Zdrowia Seksualnego.

                            dr Jacek Francikowski

                            Członek Komitetu Naukowego

                            Neurobiolog, edukator, popularyzator nauki, prowadzi zajęcia i szkolenia dla nauczycieli. Współpracuje z Uniwersyteckim Towarzystwem Naukowym oraz Pracownią Dydaktyki Biologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. W polu zainteresowań naukowych znajdują się: fizjologia człowieka i owadów, neurobiologia, etologia, ewolucjonizm, historia i filozofia nauki. Współpracuje z Pałacem Młodzieży w Katowicach, współzałożyciel Akademii Młodych Biologów „Lykeion”. Od 2010 roku organizator Tygodnia Mózgu w Katowicach, a od 2012 współorganizator Ogólnokrajowej Konferencji „Arthropod”.

                              dr Tomasz Huk

                              Członek Komitetu Naukowego

                              Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, sekretarz międzynarodowego czasopisma naukowego „The New EducationalReview”, rzeczoznawca do spraw podręczników Ministerstwa Edukacji Narodowej, członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej, nauczyciel dyplomowany. Prowadzi badania naukowe dotyczące wykorzystania mediów w procesie wychowania i kształcenia dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Autor następujących książek: – Pedagogika medialna. Aspekty społeczne kulturowe i edukacyjne. – Komputer w procesie kształtowania umiejętności kluczowych., -Media w wychowaniu, dydaktyce oraz zarządzaniu informacją edukacyjną szkoły

                                dr Monika Kaczmarek – Śliwińska

                                Członek Komitetu Naukowego

                                Pracownik naukowy Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, doradca i trener w obszarze komunikowania się i public relations. Autorka trzech monografii autorskich i ponad 90-ciu artykułów na temat komunikowania się organizacji i public relations. Koordynatorka oraz uczestniczka projektów badawczych. Jest biegłą sądową z zakresu mediów i komunikacji społecznej oraz ekspertką KRRiT w zakresie edukacji medialnej. Członkini Zespołu ds. Alimentów Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka, w którym zajmuje się problematyką kampanii społecznych. Więcej: www.monikakaczmarek-sliwinska.pl.

                                 

                                  dr Wojciech Welskop

                                  Członek Komitetu Naukowego

                                  Doktor nauk społecznych, socjolog, politolog, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Adiunkt, prodziekan ds. kierunku pedagogika oraz kierownik Katedry Nauk Społecznych w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. Ekspert-trener w obszarze kompetencji społecznych, współpracujący z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej, Oddziałem Regionalnym we Wrocławiu. Redaktor tematyczny w zakresie socjologii i polityki społecznej w czasopiśmie naukowym Perspektywy edukacyjno-społeczne. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Autor monografii Zjawisko prostytucji w Polsce po 1989 roku (2013), redaktor naukowy książki Przyszłość edukacji-edukacja przyszłości oraz autor artykułów i rozdziałów w pracach zbiorowych z zakresu socjologii edukacji, socjologii problemów społecznych oraz polityki społecznej.

                                   

                                    dr Katarzyna Wesierska

                                    Członek Komitetu Naukowego

                                    Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania, logopeda, oligofrenopedagog, trener emisji głosu. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego (pedagogika i logopedia) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego (emisja głosu). Zajmuje się przede wszystkim profilaktyką i skutecznością terapii logopedycznej w przypadkach opóźnionego rozwoju mowy, zaburzeń płynności mowy, szczególnie wczesną interwencją w jąkaniu u dzieci. Interesuje się również zagadnieniami emisji i higieny głosu. Uczestniczyła w wielu szkoleniach z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń mowy w kraju i za granicą, między innymi organizowanymi przez the Royal College of Speech and Language Therapists (Wielka Brytania) oraz the Michael Palin Centre for Stammering Children (Wielka Brytania). Jest współautorką książek z zakresu terapii logopedycznej oraz licznych publikacji z tej dziedziny – naukowych i popularnonaukowych. Aktywnie angażuje się w działalność Polskiego Towarzystwa Logopedycznego (obecnie zastępca przewodniczącej Zarządu Śląskiego Oddziału PTL). Jest członkiem International Fluency Association (IFA), International Cluttering Association (ICA) oraz the American Speech-Language-Hearing Association (ASHA).

                                      dr Justyna Wojciechowska

                                      Członek Komitetu Naukowego

                                      Językoznawca, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Wydziału Humanistyczno-Społecznego Akademii Techniczno-Humanistycznej Zainteresowania naukowe i badawcze skupia wokół językowego obrazu świata dziecka, analizuje narrację dzieci i młodzieży ze szczególnym odniesieniem do środowiska szkolnego. Przedmiotem badań są: narracja dzieci i młodzieży, językowy obraz świata dziecka i młodzieży, tożsamość dziecka w wieku wczesnoszkolnym, kształtowanie dojrzałości językowej dziecka. W publikacjach podkreśla, że procesy mentalne, mające źródło w umyśle, składają się na poznanie i wraz z innymi czynnikami warunkują rozwój językowy jednostki, jak również werbalne, a przez to i społeczne funkcjonowanie w okresie dojrzałym. Fundamentem dla analiz prowadzonych badań językowych dzieci i młodzieży jest przekonanie, że język, głęboko zakorzeniony w ludzkim umyśle, pośredniczy w przekazywaniu znaczeń i pozwala na nadanie wyrazu myślom.

                                        dr Tadeusz Wolan

                                        Członek Komitetu Naukowego

                                        Pedagog, wykładowca, były dyrektor szkoły. Zainteresowania badawcze wyznacza teoria wychowania, teoria organizacji zarządzania oświatą, pedagogika resocjalizacyjna i społeczna; przeobrażenia współczesnej pedagogiki w teorii i praktyce społecznej, humanizowanie oświaty oraz wzrost efektywności placówek edukacyjnych, w tym wychowawczo-resocjalizacyjnych jako organizacji uczących się.

                                          dr Marzena Żylińska

                                          Członek Komitetu Naukowego

                                          Zajmuje się metodyką i neurodydaktyką. Propaguje wprowadzenie do szkół nowej, opartej na wnioskach płynących z neuronauk, kultury edukacyjnej. Pracuje jako wykładowca w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Toruniu. W licznych publikacjach i na seminariach promuje twórcze wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu.

                                          Współorganizowała europejski projekt „Zmieniająca się szkoła”. Jest autorką materiałów dydaktycznych wykorzystujących wnioski płynące z badań nad mózgiem oraz książek „Między podręcznikiem a internetem” (Warszawa 2013), „Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi” (Toruń 2013). Prowadzi blog „Neurodydaktyka, czyli neurony w szkolnej ławce”.

                                           Dodaj komentarz

                                           Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

                                           7 − 3 =